Stichting

Een stichting is een organisatie met een bepaald (ideëel) doel, zoals mensen muziek te leren spelen of om mensen te laten sporten. Een stichting mag winst maken, zolang de winst wordt gebruikt voor het doel waarvoor de stichting is opgericht. In tegenstelling tot een vereniging heeft een stichting geen leden. Op de oprichters na, mag iedereen betaald worden voor zijn werkzaamheden. Je mag dus wel uitbetalen aan de bestuursleden en aan de werknemers van de stichting. Om subsidies te kunnen ontvangen is het vaak een voorwaarde dat de aanvrager een stichting is.

Voor het oprichten van een stichting moet je statuten opstellen, waarin het doel en de belangrijkste regels van de stichting staan. In de statuten neem je op welke zaken er binnen de stichting worden geregeld en welke door de individuele muzikant. In de statuten is ook opgenomen hoe de bestuurders worden benoemd of ontslagen. En waar het geld naar toe gaat als de stichting wordt opgeheven. Deze statuten moet je verplicht laten vastleggen bij de notaris en ze zijn openbaar.

Wanneer je een stichting opricht, moet je ook een (onafhankelijk) bestuur aanstellen. Het hebben van een bestuur is verplicht. Haar taak is om in de gaten te houden of het doel van de stichting wordt bereikt. Je mag bestuursleden betalen voor hun werkzaamheden, maar vaak alleen een minimale onkostenvergoeding.

Als stichting met een ANBI-status kun je gebruik maken van bepaalde belastingvoordelen in het geval van schenkingen, erven of giften. 

Een stichting kan door de belastingdienst in bepaalde gevallen ook worden beschouwd als een onderneming. Er moet dan vennootschapsbelasting worden betaald over de winst. Heb je een amateurband en is je winst lager dan 7.500 euro per jaar dan ben je vrijgesteld van vennootschapsbelasting. Niet elke stichting is BTW-plichtig. Voldoe je aan de eisen van het ondernemerschap, dan zijn de BTW-regels wel van toepassing. Check de Belastingdienst of een belastingadviseur voor meer informatie.

Muzikanten die optreden onder de vlag van een stichting vallen gewoon onder de artiestenregeling. Ze moeten dus aan de organisator een gageverklaring overhandigen, zich laten verlonen of als zelfstandige een factuur sturen. Soms nemen stichtingen die verplichting over door zelf bij de Belastingdienst een inhoudingsplichtigeverklaring (IPV) een te vragen. Zij treden dan zelf op als payroller.